Valitse sivu

LAPE

LAPE – Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma

1. Mikä on LAPE?

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi hallituksen kärkihankkeista. Muutosta tehdään kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita sekä lapsen oikeuksia ja tietoperustaisuutta vahvistavaa toimintakulttuuria. Tavoitteena on lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin sekä heidän omien voimavarojensa vahvistaminen. Vanhemmuuden tukea ja matalan kynnyksen palveluita vahvistetaan, ja lasten, nuorten ja perheiden osallistumista palveluidensa suunnitteluun lisätään.

Muutos tehdään yhteistyössä valtion, kuntien, järjestöjen, seurakuntien ja muiden toimijoiden kanssa. Tulevaisuuden kunnan ja maakunnan toimintaympäristö otetaan muutostyössä huomioon. Hankkeesta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö, yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön, oikeusministeriön ja muiden ministeriöiden, Kuntaliiton, Opetushallituksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Kirkkohallituksen sekä useiden alan järjestöjen kanssa.

2. LAPE Ypäjän kunnassa

Ypäjän kunta on sitoutunut Kanta-Hämeen kuntien LAPE-hankkeen yhteistyöhön ja yhteishankkeen kehitykseen. Kanta-Hämeen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) tavoitteena on rakentaa maakuntaan nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut palvelut. LAPE edistää maakunnan muutostyötä ottaen huomioon asiakaslähtöisyyden ja osallisuuden sekä erilaiset asiakasryhmät ja palvelutarpeet. Vuosina 2017-2018 maakunnassa toimi LAPE-hanke. Hankkeen tuloksia on Kanta-Hämeen LAPE-muutosohjelman julkaisussa Kohti lapsiystävällistä Kanta-Hämettä. Lape-työ jatkuu vuonna 2019 LAPE-agentti Jari Pekurin johdolla. Ypäjän kuntaa maakunnallisessa ohjausryhmässä edustaa Jasmiina Sillanpää.

Linkki Kanta-Hämeen LAPE-työn sivulle: https://omahame.fi/lape/

YPÄJÄN KUNNAN LAPE-YDINTIIMI

Ypäjän kunnassa on toiminut seuraava LAPE-työn ydinryhmä.:

  • Eeva Lehtonen, nuoriso-ohjaaja (LAPE-ryhmän pj., Ypäjän ydintiimin koollekutsuja, Ypäfemman pj.)
  • Jasmiina Sillanpää, sivistystoimenjohtaja (Kanta-Hämeen LAPE-ohjausryhmän jäsen, LAPE-akatemia)
  • Hanna-Leena Sippola, varhaiskasvatusjohtaja (Kanta-Hämeen LAPE-ohjausryhmän varajäsen, LAPE-akatemia)
  • Inka Stormi, viestintäsuunnittelija
  • Jonna Hakamäki, MLL:n edustaja
  • Erika Leppälahti-Kallio, erityisopettaja
  • Sanna Kytömäki, terveydenhoitaja, FSHKY
  • Laila Moisander, seurakunnan edustaja

Kunnan isoon LAPE-ryhmään (kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa) kutsutaan ydinryhmän lisäksi poliisin, työpaja Vieterin, vapaa-aikatoimen, kirjaston, FSHKY:n, oppilashuollon, Ypäjän Yllätyksen, nuorisovaltuuston sekä koulun edustajia.

Ypäjän LAPE-ryhmien tarkoitus on kuvata tietoperusteisesti ja kattavasti kunnan lasten ja perheiden nykytilaa sekä palveluita ja niiden tarvetta sekä miettiä miten lasten ja perheiden tarpeisiin vastataan. LAPE-ryhmä tekee aloitteita päätöksentekijöille ja valmistelijoille sekä vie lapsiystävällisyyttä eteenpäin kunnan päätöksentekoon. Ryhmät huolehtivat viestinnästä ja sitouttamisesta LAPE-asioihin sekä varmistaa että eri yhdyspinnoilla tehtävä työ on tarkoituksenmukaista. Ryhmän  tärkein tavoite on rakentaa lasten ja perheiden tuen kokonaisuutta sekä seudullisesti että maakunnassa. Ryhmien tavoitteena on edistää, ohjata, koordinoida, seurata ja arvioida kunnassa tehtävää lapsi- ja perhepalveluiden muutostyötä.

3. Mitä konkreettista Ypäjällä on tehty?

1. YPÄFEMMA:

YPÄFEMMA on ypäjäläisille lapsille ja nuorille suunnattu matalan kynnyksen palvelu. Kuntaan on sijoitettu viisi logolla varustettua paikkaa, joihin Ypäjän lapset ja nuoret ovat tervetulleita hakemaan apua tai kysymään neuvoa. YPÄFEMMASSA voi ladata puhelinta, käydä vessassa, juoda vettä, pitää sadetta tai esimerkiksi pyytää aikuiselta apua ongelmiin ja murheisiin. YPÄFEMMAN paikoista autetaan ja ohjataan eteenpäin. Kaikki YPÄFEMMA-tarran oveensa kiinnittäneet paikat ovat sitoutuneita auttamaan nuoria ja lapsia.

2. VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TLP-KOULUTUKSET (LAPSET PUHEEKSI):

 

Toimiva lapsi & perhe (TLP)-työssä  kehitetään, tutkitaan ja juurrutetaan lasten hyvinvointia tukevia ja ongelmia ehkäiseviä työkäytäntöjä sosiaali- ja terveydenhuollon perus- ja erityispalveluihin sekä kasvatus- ja sivistystoimiin. Koko kuntaa koskevassa työssä rakennetaan toimivaa monialaista palvelujärjestelmää yhdessä vanhempien ja muiden kasvattajien ja palvelutuottajien kanssa.

Toimiva lapsi & perhe (TLP) -työn päämääränä on tukea lapsen suotuisaa kehitystä ja ehkäistä yli sukupolvien siirtyviä ongelmia. Keskiössä on lasten ja nuorten arkipäivän sujuminen heidän kehitystään tukevalla tavalla kotona, varhaiskasvatuksessa, koulussa ja vapaa-ajan toiminnassa. Työtä tehdään monenlaisissa toimintaympäristöissä esim. neuvolassa, varhaiskasvatuksessa ja kouluissa sekä erilaisissa palveluissa tilanteissa, joissa vanhemmuuden voimavaroja kuormittaa esim. vanhemman vakava fyysinen sairaus, mielenterveys- tai päihdeongelma, vankeus tai perheen taloudelliset ongelmat. Perheen tilannetta voi kuormittaa myös lapsen käyttäytymiseen liittyvät ongelmat tai tunne-elämän vaikeudet.

Lapset puheeksi (LP) -menetelmä rakentuu Lapset puheeksi -keskustelusta ja -neuvonpidosta.

Menetelmän avulla rakennetaan vanhempien, muiden lapsen elämän tärkeiden henkilöiden ja lapsen välille yhteistä ymmärrystä ja keinoja lapsen arkipäivän sujumiseen sekä yhteistyöhön toinen toisensa kanssa. LP -työskentelyssä pyritään tukemaan lapsen hyvinvointia ja suotuisaa kehitystä sekä ennaltaehkäistä lapsen ongelmien syntyä. Työskentelyn konkreettinen päämäärä on lapsen arkipäivän sujuminen mahdollisimman hyvin kotona, varhaiskasvatuksessa, koulussa ja vapaa-ajan ympäristöissä (ns. kehitysympäristöissä) ottaen huomioon lapsen erityiset tarpeet ja elämäntilanteet.

Ypäjän kunnassa sekä perusopetuksen että varhaiskasvatuksen henkilöstöä koulutetaan LAPSET PUHEEKSI menetelmän käyttöön.

3. VAHVUUTTA VANHEMMUUTEEN PERHERYHMÄ:

Ypäjällä yritettiin syksyllä 2018 aloittaa Vahvuutta vanhemmuuteen -perheryhmä, joka oli tarkoitettu taaperoikäisten lasten perheille. Ryhmään ei saatu tarpeeksi osallistujia. Perheryhmiä on järjestetty lähes 80 kunnassa ympäri Suomen, ja ryhmiin on osallistunut yli 1400 perhettä. 98 prosenttia perheryhmiin osallistuneista vanhemmista suosittelisi perheryhmää muille perheille.

Vaikka syksyllä 2018 ryhmää ei Ypäjälle saatu kasaan, ryhmää tarjotaan kuntalaisille lähitulevaisuudessa uudelleen. Ypäjän perheryhmää ohjaa kaksi koulutettua työntekijää, joista toinen on Ypäjän kunnan varhaiskasvatuksessa työskentelevä Anne-Mari Paloposki ja toinen FSHKY:n edustaja. He ovat molemmat saaneet Vahvuutta vanhemmuuteen-ryhmän ohjaajakoulutuksen osana LAPE-hanketta.

4. Ajankohtaista Ypäjän LAPE-työssä:

1. OSALLISTUMINEN LAPE-AKATEMIAAN: Ypäjän kunnasta valtakunnalliseen vuoden mittaiseen LAPE-akatemiaan osallistuvat sivistystoimenjohtaja Jasmiina Sillanpää sekä varhaiskasvatusjohtaja Hanna-Leena Sippola.

2. YPÄJÄN LAPE-TYÖN TAVOITTEITA: valmistella lapsivaikutusten arviointi (LAVA)  päätöksentekoon Ypäjällä sekä saada Ypäjän kunnasta sertifioitu lapsiystävällinen kunta.

3. YPÄFEMMA: edelleen kehittäminen sekä juurruttaminen ypäjäläisten lasten arkeen.

5. Lehtijuttuja:

Loimaan lehti 21.3.2019

 

YPÄFEMMA alkoi ystävänpäivänä Ypäjäläinen maaliskuu 2019, s.5

Vahvuutta vanhemmuuteen Ypäjäläinen kesä-heinäkuu 2018, s.7