Valitse sivu

Rakennuslupahakemuksessa tarvittavat lomakkeet

Rakennuslupahakemuksessa aina tarvittavat lomakkeet

1. Rakennuslupahakemus 2kpl
* jokaisesta rakennuksesta tai toimenpiteestä täytetään oma hakemus
2. Pääpiirustukset 2 sarjaa, pätevän suunnittelijan laatimat (rkm, RI, RA, jne.) RakMk A2
* Asemapiirustus 1:500
* Pohjapiirustus joka kerroksesta1:50, vaikka toimenpide koskisi vain toista kerrosta
* Leikkauspiirustukset 1:50
* Julkisivupiirustus 1:100
3. Rakennepiirustukset 2 sarjaa RakMk A2
* perustus
* perustuksen ja ulkoseinän liittyminen
* välipohja
* välipohjan ja ulkoseinän liittyminen
* ulkoseinän ja yläpohjan liittyminen
* kostean tilan leikkaukset
4. Erityissuunnitelmat MRL 134 §
* radonputkisto suunnitelmat
* kvv-suunnitelmat
* lvi-suunnitelmat
* iv-suunnitelmat
* sähkösuunnitelmat
5. Rakennuksen energiatodistus ja energiaselvitys, lähtötietoineen RakMk D3
* lämpöhäviöiden määräystenmukaisuuden osoittaminen (tasauslaskenta)
* energiakulutuksen osoittaminen (lähtötiedot)
* energiatodistus
6. Selvitys naapurin kuulemisesta rakennus-/toimenpideluvan vireilletulon johdosta 1kpl/naapuri sekä tulevasta rakennustyöstä ilmoittaminen rakennuspaikalla MRL 133 §
*kuulemisen lisäksi on asennettava vähintään 14 päivää ennen lupapäätöstä ilmoituskyltti, josta ilmenee kiinteistön omistajan nimi ja rakennushankkeen laatu MRA 65 §
7. Rakennushankeilmoitus (RH1-RH2) MRL 147 §
* jokaisesta rakennuksesta tai toimenpiteestä täytetään oma ilmoitus
8. Selvitys rakennuspaikan hallinnasta
*lainhuutotodistus/kauppakirja/vuokrasopimus
9. Selvitys suunnitelijoista (Liite 1) RakMk A2
* Pääsuunnittelija
* Rakennussuunnittelija
* Rakennesuunnittelija
* Lvi-suunnittelija
* Kvv-suunnittelija
* Iv-suunnittelija
10. Vastaavan työnjohtajan hakemus/Ilmoitus 1 kpl RakMk A1
11. Pohjatutkimus/ Pohjaselvitys RakMk B3
12. Erityisalojen työnjohtajan hakemus/ilmoitus 1 kpl RakMk A1
* Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston rakennustyön johtaja
* Kiinteistön ilmanvaihtolaitteiston rakennustyönjohtaja
* Muu erityisalojen työnjohtaja
13. Suunnitelma jätevesien käsittelyjärjestelmästä 2 sarjaa RakMk A1
* koskee kunnan viemäriverkostojen ulkopuolisia kiinteistöjä
* kopio esiselvityslomakkeesta
* jätevesijärjestelmän selvityslomake
* yhteenveto jätevesijärjestelmän suunnitelmasta
* asemapiirustus 1:500
* pituusleikkauspiirustus 1:50
* poikkileikkauspiirustus 1:50
* mitoituslaskelma ja tehokkuuslaskelma
* käyttö ja huolto-ohjeet
14. Poikkeamislupapäätös/ suunnittelutarvealueratkaisu MRL 171 § 137 §
* rakennuslupaan liitetään alkuperäinen poikkeamislupapäätös tai suunnittelutarveratkaisu lainvoimaisuustodistuksineen
15. Rakennusluvan yhteydessä vähäinen poikkeaminen MRL 175 §
* selvitys poikkeamisesta; mistä, miksi?
Luonnosvaiheen suunnitelmat esitettävä ennen lupahakemuksen jättämistä.
Hakemuksessa tarvittavia lomakkeita löytyy www.suomi.fi ja niitä saa rakennusvalvonnasta.
Lisätietoja tarvittaessa antaa rakennustarkastaja Raimo Huotelin.