Valitse sivu

Ilmoituskanava

Ypäjän kunnassa on otettu käyttöön ilmoituskanava (whistleblowing). Laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta tuli voimaan 1.1.2023. Kysymys on EU:n ilmoittajansuojeludirektiivin (2019/1937), eli ns. whistleblower-direktiivin täytäntöönpanosta. Lainsäädännön tarkoituksena on varmistaa, että henkilö, joka työnsä yhteydessä havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa erikseen määritellyillä EU:n tai kansallisen oikeuden aloilla, voi ilmoittaa asiasta turvallisesti.

 

Mitä voi ilmoittaa?

Ilmoituskanava on tarkoitettu väärinkäytösepäilyistä tai -havainnoista sekä epäeettisestä toiminnasta ilmoittamiseen. Tällaisia ovat esimerkiksi lakeihin, säädöksiin tai toimintaperiaatteisiin kohdistuvat rikkomukset.

Väärinkäytösepäily voi kohdistua yksittäiseen viranhaltijaan, työntekijään tai luottamushenkilöön tai esimerkiksi kunnan palveluiden tuottamiseen, hankintoihin, sopimuksiin tai päätöksentekoon. Ilmoituskanavan avulla torjutaan korruptiota ja edistetään eettisyyttä. Samalla se antaa kunnalle mahdollisuuden puuttua epäkohtiin ja kehittää toimintaansa.

Ilmoituskanava ei ole yleinen ”palautekanava” vaan nimenomaan vakavien väärinkäytösten ilmoittamista varten luotu palvelu.

Tutustu soveltamisalaan: www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2022/20221171

 

Miten voi ilmoittaa?

Ilmoituksen voi jättää joko omalla nimellä tai anonyymisti. Ilmoitusmenettely on salattu ja järjestelmä on suojattu salasanoin. Kanavan palvelun tuottaa ulkopuolinen riippumaton palveluntarjoaja Easywhistle Oy. Se vastaa kanavan teknisestä toteutuksesta ja pitää huolta siitä, että ilmoittajan anonymiteetti on turvattu, ilmoituksen tiedot hyvin suojattu ja järjestelmä täyttää vaativimmat tietosuojakriteerit.
Lisätietoja osoitteessa https://www.easywhistle.com/users.

Muista ottaa talteen järjestelmästä saamasi seurantatunniste, jolla pääset seuraamaan asian etenemistä ja esimerkiksi vastaamaan mahdollisiin lisätietopyyntöihin.

Ilmoituksen pääset tekemään tämän linkin kautta: https://app.easywhistle.com/report/ypajan-kunta/

Sinulla ei tarvitse olla varmaa tietoa asiasta, mutta ilmoitus on tehtävä vilpittömin mielin. Tahallisten perättömien ilmoitusten tekeminen on laitonta ja se saattaa johtaa toimenpiteisiin.

 

Huomioithan, että tavanomaista palautetta voit antaa niihin tarkoitettujen kanavien kautta:

  • sähköpostilla: kunta@ypaja.fi 
  • postilla: Ypäjän kunta, Perttulantie 20, 32100 Ypäjä
  • henkilöstön yhteystiedot löydät täältä.