Valitse sivu

Maa-ainesluvassa tarvittavat asiakirjat

Maa-ainesluvassa tarvittavat asiakirjat

 

1. Maa-aineslupahakemus 2kpl
2. Ottamissunnitelma 4 sarjaa
* Ottamisalueen karttapiirustus
* Ottamisalueen asemapiirustus  
 – alueen sijainti
 – rajat ja naapuritilat, omistajat osoitteineen
* Rekisterikartta
* Leikkauspiirustukset pituus- ja poikkileikkaus
3. Hakijan hallintaoikeus ottamispaikkaan
* lainhuuto
* kauppakirja
* valtakirja
4. Selostusosa 4 sarjaa
YLEISTÄ
Ottamissuunnitelmassa on annettava mm. seuraavat tiedot:
 – otettavan maa-aineksen laatu
 – maa-aineksen kokonaismäärä
 – vuotuinen ottamismäärä
 – ottamisalueen pinta-ala
 – ottamisaika
 – pohjaveden pinnan korkeustiedot, ylin taso
 – suojavyöhykkeet
 – alueen ympäristöolot ennen ottamista
 – ottamisalueen rajauksesta, 
 – kaivausten ja leikkausten syvyydestä ja muodosta
 – ottamistoiminnan etenemissuunnista
 – liikenteelliset ratkaisut
  -alueen suojaamisesta ja siistimisestä ottamisen aikana ja sen jälkeen
 – puuston ja muun kasvillisuuden säilyttämisestä, uusimisesta ja uusista
   istutuksista ottamisen aikana ja sen jälkeen
 – jälkihoidon hoitaminen