Valitse sivu

Koulukuljetukset

Ajankohtaista koulukuljetuksista lv. 2023-2024

Oppilaiden koulukuljetukset järjestetään perusopetuslain ja -asetuksen sekä sivistyslautakunnassa vahvistettujen koulukuljetusperiaatteiden mukaisesti. Kuljetuspäätökset tekee rehtori Turo Järvelä.
Lisätietoja koulukuljetuksen järjestämisestä sivistystoimen sihteeri Tanja Jussila (hakemukset, kuljetusperusteet, suunnittelu).
Yhteyshenkilönä lukuvuoden aikaisessa päivittäisasioinnissa koulun, kuljettajien ja kotien kanssa toimistosihteeri Mia-Maria Ankelo.


Koulukuljetus järjestetään ilman huoltajan anomusta niille esi- tai perusopetuksessa oleville oppilaille, joiden koulumatka on vähintään viisi kilometriä (Perusopetuslaki 32§).
_______________________________
Koulumatkat

Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai varhaiskasvatuslaissa tarkoitetusta varhaiskasvatuksesta esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on vastaavasti oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai varhaiskasvatukseen. Perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus. (13.7.2018/542)

Edellä 1 momentin mukaisesti järjestettävä oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään kolme tuntia. (24.6.2010/642)

Jos oppilas otetaan muuhun kuin 6 «§»:n 2 momentissa tarkoitettuun kouluun tai opetuksen järjestämispaikkaan, oppilaaksi ottamisen edellytykseksi voidaan asettaa, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista. Lisäksi, jos esiopetusta saava lapsi osallistuu toisessa kunnassa järjestettävään varhaiskasvatukseen varhaiskasvatuslain 6 «§»:n 4 momentissa tarkoitetulla tavalla, opetuksen järjestäjällä on oikeus edellyttää, että lapsen huoltaja vastaa lapsen kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikan välillä. (13.7.2018/542)

Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan.
_______________________________

Sivistyslautakunta on lisäksi päättänyt, että maksuton koulukuljetus järjestetään myös:
– huoltajan anomuksesta esiopetuksen oppilaille, joiden koulumatka vähintään 3 kilometriä
– 1.-4. luokan oppilaille, joiden koulumatka vähintään 3 kilometriä.
–  maksuton koulukuljetus järjestetään esiopetuksen tai perusopetuksen vuosiluokkien 1–9 oppilaille, jotka joutuisivat ylittämään tien 213 (Forssan-Loimaantie).
– oppilaalla voi muodostua oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun koulumatka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaarallisesti. Tähän tarvitaan asaintuntijalausunto, joka liitetään hakemukseen. Hakemuksen perusteesta riippuen asiantuntijalausunnon antaa esimerkiksi lääkäri, poliisiviranomainen tai riistanhoitopiiri.

Lisätietoja Ypäjän esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksesta & ohjeita huoltajalle, oppilaalle ja kuljettajalle:
Koulukuljetusopas Ypäjä 1.8.2023 akaen (sivla 12.6.2023 82 §)

Huoltaja voi hakea maksullista koulukuljetusta myös oppilaalle, jolla ei ole perustetta maksuttomaan kuljetukseen. Kuljetushakemus pitää tehdä vuosittain. Kuljetuksen voi hakea koko lukuvuodeksi tai vain osaksi. Kuljetus voidaan myöntää vain, mikäli  pysäkki sijoittuu reitille ja ko. reitin autossa on tilaa. Kuljetuspäätöksen tekee yhtenäiskoulun rehtori.
Kuljetuksen hinta on 2,00 euroa (aamu- ja iltapäiväkuljetus) tai 1,00 euroa (kuljetus vain yhteen suuntaan) per oppilas per päivä; laskutus tapahtuu joulu-tammikuussa ja kesäkuussa.

Hakemuksen voit tulostaa täältä
Hakemus koulukuljetukseen ESIOPETUS
Hakemus koulukuljetukseen PERUSOPETUS

tai toimita vastaavat tiedot vapaamuotoisella hakemuksella.

Palauta hakemus: sähköpostitse tanja.jussila@ypaja.fi tai kirjeitse (kunnanviraston ollessa suljettu postin voi sujauttaa ulko-oven postiluukusta). Hakemuksen voit tehdä myös vapaamuotoisesti sähköpostitse.