Valitse sivu

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan tehtävänä on Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan valvoa kaavojen noudattamista, huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa siten, kun siitä säädetään.

Päämääräksi on asetettu; Ypäjäläinen rakennettu ja luonnontilainen maalaismaisema on terveellinen, turvallinen, puhdas ja viihtyisä ja se palvelee käyttäjien tarpeita.

Rakennuslautakunta toimii rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomaisena sekä maa-aineslain tarkoittama lupa- ja valvontaviranomaisena. Rakennuslautakunnan esittelijänä toimii rakennustarkastaja.

Rakennuslautakunnan tehtäviin kuuluu mm. rakennus- ja ympäristölupa-asioiden käsittely, neuvonta, ohjaus ja valvonta. Valtion myöntämien korjaus- ja energia-avustusten vastaanotto, käsittely ja valvonta sisältyvät myös rakennuslautakunnan tehtäviin.

Pääosa rakennuslupien ja –ilmoitusten käsittelystä on delegoitu rakennustarkastajalle.

Ypäjän kunnan rakennusjärjestys 1.2.2023

Lupamenettely

  • Rakennuslupa

–  Uusi rakennus, laajennus, korjaus- ja muutostyöt, käyttötarkoituksen muutos, tilapäinen rakennus

–  Vähäinen poikkeaminen säännöksistä mahdollista

–  Lomake 

  • Toimenpidelupa

–  Rakennelmat, laitokset, laitteet, mainoslaitteet, julkisivutoimenpiteet, aitaaminen, huoneistojärjestely

–  Osa toimenpiteistä käsitellään ilmoitusmenettelynä

–  Lomake

  • Maisematyölupa

–  Maanrakennustyö, puiden kaato asemakaava-alueella

–  Vähäiset toimenpiteet ilmoituksena

–  Lomake

  • Purkamislupa

–  Asemakaava-alueella

–  Vähäisiin rakennuksiin ilmoitusmenettely

–  Lomake

  • Rakennustyön valvonta

–  Aloituskokoukset, erikoissuunnitelmien tarkastus, katselmukset

  • Jatkuva valvonta

      –  Rakennusten kunnossapidon valvonta, rakennetun ympäristön hoidon valvonta, katujen ja yleisten alueiden kunnossapidon ja puhtaanapidon    valvonta

 

  • Suunnittelutarveratkaisu

–  Asemakaava-alueen ulkopuolelle rakennettaessa tarvitaan yleensä erillinen suunnittelutarveratkaisu ja / tai poikkeamispäätös ennen rakennusluvan hakemista.

–  Myönteisen suunnittelutarveratkaisun tekemiselle on maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL 137 §) asetettu normaalien lupaehtojen lisäksi erityiset edellytykset, joiden on täytyttävä ennen kuin rakennusluvan käsittely on mahdollista. Suunnittelutarveratkaisun menettelyssä selvitetään siis, täyttyvätkö nämä edellytykset.

–  Lomake