Valitse sivu

Nuorten tieto- ja palvelupiste

Nuorten tieto- ja neuvontatyö on ennalta ehkäisevää nuorisotyötä, joka tavoitteellisena peruspalveluna tarjoaa ammattitaitoista tietoa, ohjausta ja neuvontaa erilaisissa nuorten elämään liittyvissä kysymyksissä ja tilanteissa. Työmuodolla tuetaan nuorten kasvua, itsenäistymistä ja hyvinvointia. Palvelut perustuvat nuorten tiedon ja tuen tarpeisiin. Niitä tuottavat kunnat ja järjestöt. Nuorten lisäksi palveluiden kohderyhminä ovat nuorten vanhemmat ja nuorten parissa toimivat.

Nuorisolaki

Suomessa tehtävään nuorten tieto- ja neuvontatyöhön vaikutti merkittävästi vuonna 2006 voimaan tullut nuorisolaki (2006/72), jonka tarkoituksena on ”tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.” Näihin tavoitteisiin pyritään kaikissa nuorisolain mukaisissa peruspalveluissa, joista yhtenä peruspalveluna laissa mainitaan tieto- ja neuvontapalvelut.

Tavoitteet:

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden tehtävänä on antaa nuorille tietoa, ohjausta ja neuvontaa erilaisissa nuorten elämään liittyvissä kysymyksissä. Työn tavoitteena on nuorten itsenäistymisen ja vastuullisuuden tukeminen omatoimiseen selviytymiseen.

Ammattitaitoisten työntekijöiden välittämä luotettava, monipuolinen tieto auttaa nuoria tekemään omaa elämänhallintaa tukevia valintoja ja päätöksiä.

Palveluiden tavoitteena on mahdollistaa nuorelle monipuolinen ja kattava tieto yhdestä palvelupaikasta.

Nuoren valmiuksista riippuen hän voi halutessaan etsiä tietoa kysymykseensä omatoimisesti esitteistä, oppaista, internetistä, tietokannoista tai muista tarjolla olevista tietolähteistä.

Pisteellä sinulla on mahdollisuus henkilökohtaiseen neuvontaan paikan päällä tai puhelimitse voit esittää kysymyksesi myös facebookissa.

Tieto- ja neuvontatyöllä voidaan auttaa nuoria toteuttamaan pyrkimyksiään työ- ja henkilökohtaisessa elämässään sekä edistää nuorten osallistumista yhteiskunnalliseen toimintaan vastuullisina kansalaisina. Nuorten tieto- ja neuvontatyön tulisi myös avartaa nuorten mahdollisuuksia sekä edistää nuorten itsenäistymistä ja liikkuvuutta.

Voit varata ajan nuorten tieto- ja palvelupisteasioissa kunnan erityisnuorisotyöntekijältä:
Varpu Pitkänen
p.044 435 2018
varpu.pitkanen@ypaja.fi